• Nauczane zawody

   • Zespół Szkół Ekonomicznych proponuje w roku szkolnym 2022/2023 następujące zawody:

    • TECHNIK EKONOMISTA

    • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

    • TECHNIK HANDLOWIEC

    • TECHNIK REKLAMY


    Możliwość zdobycia państwowych i unijnych uprawnień (obowiązkowych od 01.2020) na operatora/pilota dronów/BSP do 25kg – oferta dla uczniów ZSEk od 09.2021.

    • Technik ekonomista

    • Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

     TECHNIK EKONOMISTA

     KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
     EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
     EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

     CELE KSZTAŁCENIA
     Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

     1. w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

     1)    stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności;
     2)    prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej; 
     3)    prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;
     4)    gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
     5)    sporządzania biznesplanu

     2. w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

     1)    prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
     2)    sporządzania dokumentacji kadrowej; 
     3)    prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
     4)    rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
     5)    prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
     6)    prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
     7)    prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

     Możliwość zdobycia państwowych i unijnych uprawnień (obowiązkowych od 01.2020) na operatora/pilota dronów/BSP do 25kg – oferta dla uczniów ZSEk od 09.2021.

    • Technik rachunkowości

    • Rozwój gospodarki i związana z nią informatyzacja systemu rachunkowości sprawia, że pracodawca na rynku pracy poszukuje wykształconego, otwartego na aktualizowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności pracownika.

     TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

     KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
     EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
     EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

     CELE KSZTAŁCENIA
     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

     1. w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

     1)    prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
     2)    sporządzania dokumentacji kadrowej;
     3)    prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
     4)    rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
     5)    prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
     6)    prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
     7)    prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami

     2. w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:

     1)    organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
     2)    ewidencjonowania operacji gospodarczych;
     3)    przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
     4)    wyceniania składników aktywów i pasywów;
     5)    ustalania wyniku finansowego;
     6)    sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
     7)    prowadzenia analizy finansowej.

     Możliwość zdobycia państwowych i unijnych uprawnień (obowiązkowych od 01.2020) na operatora/pilota dronów/BSP do 25kg – oferta dla uczniów ZSEk od 09.2021.

    • Technik handlowiec

    • Handel należy do  rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju.

     TECHNIK HANDLOWIEC

     KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
     HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
     HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

     CELE KSZTAŁCENIA 
     Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

     1. W zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:

     1)    wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
     2)    przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

     2. W zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych:

     1)    planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
     2)    organizowania i prowadzenia działań handlowych,
     3)    aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

     Możliwość zdobycia państwowych i unijnych uprawnień (obowiązkowych od 01.2020) na operatora/pilota dronów/BSP do 25kg – oferta dla uczniów ZSEk od 09.2021.

    • Technik reklamy

    • Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ile jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.

     TECHNIK REKLAMY

     KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
     PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
     PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

     CELE KSZTAŁCENIA

     Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

     1. W zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:

     1)    przygotowania elementów strategii reklamowej;
     2)    przygotowania elementów kreacji reklamowej
     3)    produkcji reklamy

     2. W zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:

     1)    planowania kampanii reklamowej;
     2)    organizowania sprzedaży reklamowej; 
     3)    realizowania kampanii reklamowej;
     4)    badania przekazu reklamowego.

     Możliwość zdobycia państwowych i unijnych uprawnień (obowiązkowych od 01.2020) na operatora/pilota dronów/BSP do 25kg – oferta dla uczniów ZSEk od 09.2021.

  • POPRZEDNIE ZAWODY:

   • TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY (ROK NABORU 2018; TERMIN ZAKOŃCZENIA SZKOŁY: 2022)